پنجشنبه 04 ارديبهشت 1393 ساعت 22:44
   
 
 
 
 
  • 1
  • 2

پنجمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره

پنجمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره

۲۹ دی تا ۲ بهمن ۱۳۹۲ / محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

دوازدهمین نمایشگاه آشپزخانه،حمام،سوناواستخر

۴-١ تیر ماه ١٣٩٣ / محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

هفتمین نمايشگاه بين المللی صنعت گردشگری و هتلداری

هفتمین نمايشگاه بين المللی صنعت گردشگری و هتلداری

٢٤ الی ٢٧ بهمـن ماه ۱۳۹٢ / محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

 

نمــایـشگـاه هــا

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیـزات آشپـزخانه، حمـام، سونـا و استخـر ,K&B-S&P
۱-۴ تیر ماه سال ۱۳۹۳/ محـل دائـمی نمـایشگـاه هـای بیـن المللـی تهــران

پنجمين نمـايشگـاه بیـن المللـی تخصصـی در و پنجـره و صنـایع وابستـه ,Do-Win Tech
۲۹ دی تـا ۲ بهمـن ۱۳۹۲ / محـل دائـمی نمـایشگـاه هـای بیـن المللـی تهــران

هشتمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته ,IRAN HT&T
۲۳ تا ۲٦ بهمـن ۱۳۹۳ / محـل دائـمی نمـایشگـاه هـای بیـن المللـی تهــران

بـا حمایـت و همکـاری

دربـاره شرکت نمایشگاهی تهران

شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران به عنوان واحدی که فعالیت تخصصی آن برگزاری نمایشگاه های مختلف است از ابتدای سال ۱۳۸۰ و پس از انفکاک شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران از سازمان توسعه تجارت ایران آغاز به کار نموده است. تجربه برگزاری ۵۴ نمایشگاه مختلف بین المللی داخلی و خارجی، پشتوانه شکل گیری و تأسیس این شرکت بوده که از طریق کادر مدیریتی آن از شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران به این شرکت انتقال یافته است...


 

 

 

تمـاس بـا مـا


تـلفـن: ٢٢٧١٩٥٤٠ (٦خط)
دورنگـار: ٢٢٧١٩٥٨٤
نشانی: تهـران، نياوران، بیـن ميدان ياسر و خيابان مژده، شماره ٣٢٩، واحد١٢
کدپستـی: ٨٣٣٦٥- ١٩٧٩٩
پست الکترونیک: info@titexgroup.com