نمــایـشگـاه هــا

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیـزات آشپـزخانه، حمـام، سونـا و استخـر ,K&B-S&P
۳۱ تیر الی ۳ مرداد ماه سال ۱۳۹٥/ محـل دائـمی نمـایشگـاه هـای بیـن المللـی تهــران

هفتمین نمـايشگـاه بیـن المللـی در و پنجـره و صنـایع وابستـه ,Do-Win Tech
۲ تا ٥ بهمن ماه ۱۳۹۴ / محـل دائـمی نمـایشگـاه هـای بیـن المللـی تهــران 

نهمین نمـايشگـاه بیـن المللـی گردشگری و صنایع وابسته (T.I.T.E)
۲٧ تا ۳٠ بهمن ماه ۱۳۹۴ / محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

بـا حمایـت و همکـاری

دربـاره شرکت نمایشگاهی تهران

شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران به عنوان واحدی که فعالیت تخصصی آن برگزاری نمایشگاه های مختلف است از ابتدای سال ۱۳۸۰ و پس از انفکاک شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران از سازمان توسعه تجارت ایران آغاز به کار نموده است. تجربه برگزاری ۵۴ نمایشگاه مختلف بین المللی داخلی و خارجی، پشتوانه شکل گیری و تأسیس این شرکت بوده که از طریق کادر مدیریتی آن از شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران به این شرکت انتقال یافته است...

 

 

 

تمـاس بـا مـا


تـلفـن: ٢٢٣٩٧٥٤٠ (٦خط)
دورنگـار: ٢٢٣٩٦٩٨٤
نشانی: تهـران، نياوران، بیـن ميدان ياسر و خيابان مژده، شماره ٣٢٩، واحد١٢
کدپستـی: ٨٣٣٦٥- ١٩٧٩٩
پست الکترونیک: info@titexgroup.com
ساعات کار شرکت: ٨:٣٠ الی ١٧
پنجشنبه ها ٨:٣٠ الی ١٢:٣٠