جمعه 07 فروردين 1394 ساعت 02:55
   
 
 
 
 
  • 1
  • 2

ششمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره

ششمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره

۳ تا ٦ بهمن ۱۳۹۳ / محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

سیزدهمین نمایشگاه آشپزخانه،حمام،سوناواستخر

٢٩ تیر الی ١ مرداد ماه ١٣٩٤ / محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

هشتمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته

هشتمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته

٢۳ الی ٢٦ بهمـن ماه ۱۳۹۳ / محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

 

نمــایـشگـاه هــا

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیـزات آشپـزخانه، حمـام، سونـا و استخـر ,K&B-S&P
۲۹ تیر الی ۱ مرداد ماه سال ۱۳۹٤/ محـل دائـمی نمـایشگـاه هـای بیـن المللـی تهــران

ششمین نمـايشگـاه بیـن المللـی تخصصـی در و پنجـره و صنـایع وابستـه ,Do-Win Tech
۳ تا ٦ بهمن ماه ۱۳۹۳ / محـل دائـمی نمـایشگـاه هـای بیـن المللـی تهــران

هشتمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته T.I.T.E
۲۳ تا ۲٦ بهمـن ماه ۱۳۹۳ / محـل دائـمی نمـایشگـاه هـای بیـن المللـی تهــران

بـا حمایـت و همکـاری

دربـاره شرکت نمایشگاهی تهران

شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران به عنوان واحدی که فعالیت تخصصی آن برگزاری نمایشگاه های مختلف است از ابتدای سال ۱۳۸۰ و پس از انفکاک شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران از سازمان توسعه تجارت ایران آغاز به کار نموده است. تجربه برگزاری ۵۴ نمایشگاه مختلف بین المللی داخلی و خارجی، پشتوانه شکل گیری و تأسیس این شرکت بوده که از طریق کادر مدیریتی آن از شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران به این شرکت انتقال یافته است...

 

 

 

تمـاس بـا مـا


تـلفـن: ٢٢٧١٩٥٤٠ (٦خط)
دورنگـار: ٢٢٧١٩٥٨٤
نشانی: تهـران، نياوران، بیـن ميدان ياسر و خيابان مژده، شماره ٣٢٩، واحد١٢
کدپستـی: ٨٣٣٦٥- ١٩٧٩٩
پست الکترونیک: info@titexgroup.com
ساعات کار شرکت: ٨:٣٠ الی ١٧
پنجشنبه ها ٨:٣٠ الی ١٢:٣٠